Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 03/VBHN-BXD Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Sinh Ngày ban hành: 13/09/2018 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng
 • Chương II QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG, QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 • Mục 1. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 • Điều 5. Phân loại quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
 • Điều 6. Thời kỳ lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
 • Điều 7. Căn cứ lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
 • Điều 8. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
 • Điều 9. Nội dung quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
 • Điều 10. Hồ sơ quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
 • Điều 11. Trách nhiệm lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
 • Điều 12. Thẩm định quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
 • Điều 13. Nội dung thẩm định quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
 • Điều 14. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
 • Điều 15. Công bố quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
 • Mục 2. QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 • Điều 16. Phân loại quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng
 • Điều 17. Thời kỳ lập quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng
 • Điều 18. Căn cứ lập quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng
 • Điều 19. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng
 • Điều 20. Nội dung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng
 • Điều 21. Hồ sơ quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng
 • Điều 22. Trách nhiệm lập quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng
 • Điều 23. Thẩm định quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng
 • Điều 24. Nội dung thẩm định quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng
 • Điều 25. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng
 • Điều 26. Công bố quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng
 • Mục 3. ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH VÀ KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC QUY HOẠCH TRONG LĨNH ...
 • Điều 27. (được bãi bỏ)
 • Điều 28. Kinh phí cho hoạt động quy hoạch trong lĩnh vực vật liệu xây dựng
 • Chương III HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 • Điều 29. Yêu cầu đối với dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng
 • Điều 30. Hoạt động chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
 • Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất vật liệu xây dựng
 • Điều 32. Quy định sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine trong sản xuất vật liệu xây dựng
 • Chương IV QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 • Điều 33. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
 • Điều 34. (được bãi bỏ)
 • Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng
 • Điều 36. Xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu xây dựng
 • Chương V CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TIẾT KIỆM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ...
 • Điều 37. Chính sách chung phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng ...
 • Điều 38. Các loại dự án nghiên cứu phát triển, đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên ...
 • Điều 39. Chính sách ưu đãi và hỗ trợ
 • Điều 40. Yêu cầu chung về sử dụng chất thải trong sản xuất vật liệu xây dựng
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng
 • Điều 42. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 43. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 44. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 45. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD

Đang cập nhật