Nghị định 139/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 139/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới Số hiệu: 139/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 08/10/2018 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 • Chương II ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
 • Điều 5. Điều kiện chung
 • Điều 6. Điều kiện về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định
 • Điều 7. Điều kiện về nhân lực
 • Chương III CẤP, TẠM ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ ...
 • Điều 8. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới
 • Điều 9. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới
 • Điều 10. Tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 • Điều 11. Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới
 • Điều 12. Trình tự tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe ...
 • Điều 13. Thủ tục ngừng hoạt động kiểm định xe cơ giới
 • Chương IV QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM
 • Điều 14. Đăng kiểm viên
 • Điều 15. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên
 • Điều 16. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng kiểm viên
 • Điều 17. Tạm đình chỉ đăng kiểm viên
 • Điều 18. Thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên
 • Điều 19. Trình tự tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định, thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên
 • Điều 20. Nhân viên nghiệp vụ kiểm định
 • Điều 21. Tạm đình chỉ nhân viên nghiệp vụ kiểm định
 • Điều 22. Trình tự tạm đình chỉ tham gia hoạt động nghiệp vụ kiểm định của nhân viên nghiệp vụ kiểm định
 • Điều 23. Phụ trách dây chuyền kiểm định
 • Điều 24. Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm
 • Điều 25. Quy định trong quá trình hoạt động của đơn vị đăng kiểm
 • Điều 26. Số lượng xe cơ giới được kiểm định của đơn vị đăng kiểm
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 27. Tổ chức thực hiện
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 29. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI
 • PHỤ LỤC II MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
 • PHỤ LỤC III MẪU LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN
 • PHỤ LỤC IV BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐĂNG KIỂM VIÊN
 • PHỤ LỤC V MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 139/2018/NĐ-CP để xử lý: