Quyết định 2988/QĐ-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2988/QĐ-TCHQ

Tiêu đề: Quyết định 2988/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan Số hiệu: 2988/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Công Bình Ngày ban hành: 08/10/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 2988/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA TỔNG CỤC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống
 • Chương II QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG
 • Điều 5. Tài khoản quản trị
 • Điều 6. Tài khoản người sử dụng
 • Điều 7. Hồ sơ DVCTT
 • Điều 8. Phân công xử lý hồ sơ
 • Điều 9. Xử lý hồ sơ
 • Điều 10. Phê duyệt kết quả xử lý hồ sơ
 • Điều 11. Trả kết quả xử lý hồ sơ
 • Điều 12. Xử lý vướng mắc và hỗ trợ người sử dụng
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Trách nhiệm của Cục CNTT " Thống kê hải quan
 • Điều 14. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan trực tiếp tham gia xử lý yêu ...
 • Điều 15. Trách nhiệm của các đơn vị khác
 • Mẫu số 01 DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI/THAY ĐỔI THÔNG TIN/HỦY HIỆU LỰC TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG HỆ THỐNG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2988/QĐ-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2988/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2988/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2988/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2988/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật