Thông tư 50/2018/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 50/2018/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 50/2018/TT-BGTVT quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý Số hiệu: 50/2018/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Nhật Ngày ban hành: 11/09/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư 50/2018/TT-BGTVT quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN KÝ KẾT ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án
 • Chương II GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN
 • Điều 5. Lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập
 • Điều 6. Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ...
 • Điều 7. Công bố dự án
 • Điều 8. Dự án do nhà đầu tư đề xuất
 • Điều 9. Lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi
 • Điều 10. Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi
 • Điều 11. Điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi
 • Chương III LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ VÀ KÝ HỢP ĐỒNG DỰ ÁN
 • Điều 12. Đối với dự án do Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Điều 13. Đối với dự án do Cục quản lý chuyên ngành là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Chương IV GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN
 • Điều 14. Nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đối với dự án do Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan nhà nước có ...
 • Điều 15. Đối với dự án do Cục quản lý chuyên ngành là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Chương V GIAI ĐOẠN KINH DOANH, KHAI THÁC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG TRÌNH
 • Điều 16. Nhiệm vụ của Cục quản lý chuyên ngành đối với dự án do Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan nhà ...
 • Điều 17. Đối với dự án do Cục quản lý chuyên ngành là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Chương VI TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
 • Điều 18. Trách nhiệm của Ban quản lý dự án
 • Điều 19. Trách nhiệm của Cục quản lý chuyên ngành
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 50/2018/TT-BGTVT để xử lý: