Thông tư 77/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 77/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 77/2018/TT-BTC về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 77/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 17/08/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Thông tư 77/2018/TT-BTC về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA, XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT THÓC HÀNG ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc điều tra, khảo sát, tổng hợp số liệu điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá ...
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Phương pháp điều tra, khảo sát và tổng hợp số liệu, kết quả điều tra khảo sát để xác định chi ...
 • Điều 5. Nguyên tắc tính toán và đơn vị tính
 • Điều 6. Tính năng suất thu hoạch thực tế và chi phí sản xuất thực tế
 • Điều 7. Phương pháp xác định giá thành sản xuất thóc thực tế, giá thành sản xuất thóc dự tính
 • Điều 8. Kinh phí thực hiện
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Trách nhiệm của các bộ, ngành, hộ sản xuất thóc
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, XÁC ĐỊNH CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT THÓC
 • PHỤ LỤC II BIỂU MẪU BÁO CÁO CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN XUẤT THÓC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 77/2018/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 77/2018/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 77/2018/TT-BTC

Đang cập nhật