Luật Thư viện 2019

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Thư viện 2019

Tiêu đề: Luật Thư viện 2019 Số hiệu: 46/2019/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 21/11/2019 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Luật Thư viện 2019

 • LUẬT THƯ VIỆN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của thư viện
 • Điều 5. Chính sách của Nhà nước về phát triển sự nghiệp thư viện
 • Điều 6. Xã hội hóa trong hoạt động thư viện
 • Điều 7. Tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện
 • Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện
 • Chương THÀNH LẬP THƯ VIỆN
 • Mục 1. MẠNG LƯỚI THƯ VIỆN
 • Điều 9. Các loại thư viện
 • Điều 10. Thư viện Quốc gia Việt Nam
 • Điều 11. Thư viện công cộng
 • Điều 12. Thư viện chuyên ngành
 • Điều 13. Thư viện lực lượng vũ trang nhân dân
 • Điều 14. Thư viện đại học
 • Điều 15. Thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ ...
 • Điều 16. Thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
 • Điều 17. Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam
 • Mục 2. THÀNH LẬP, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, CHIA, TÁCH, GIẢI THỂ THƯ VIỆN
 • Điều 18. Điều kiện thành lập thư viện
 • Điều 19. Thành lập thư viện công lập
 • Điều 20. Thành lập thư viện ngoài công lập
 • Điều 21. Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể thư viện
 • Điều 22. Đình chỉ, chấm dứt hoạt động thư viện
 • Điều 23. Thông báo việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện
 • Chương HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
 • Điều 24. Nguyên tắc hoạt động thư viện
 • Điều 25. Xây dựng tài nguyên thông tin
 • Điều 26. Xử lý tài nguyên thông tin và tổ chức hệ thống tra cứu thông tin
 • Điều 27. Bảo quản tài nguyên thông tin
 • Điều 28. Tạo lập, cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện
 • Điều 29. Liên thông thư viện
 • Điều 30. Phát triển văn hóa đọc
 • Điều 31. Phát triển thư viện số
 • Điều 32. Hiện đại hóa thư viện
 • Điều 33. Truyền thông thư viện
 • Điều 34. Phối hợp giữa thư viện với cơ quan, tổ chức
 • Điều 35. Nguồn tài chính của thư viện
 • Điều 36. Hợp tác quốc tế về thư viện
 • Điều 37. Đánh giá hoạt động thư viện
 • Chương QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
 • Mục 1. QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ VIỆN, NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC THƯ VIỆN, NGƯỜI SỬ DỤNG THƯ VIỆN
 • Điều 38. Quyền của thư viện
 • Điều 39. Trách nhiệm của thư viện
 • Điều 40. Quyền của người làm công tác thư viện
 • Điều 41. Nghĩa vụ của người làm công tác thư viện
 • Điều 42. Quyền của người sử dụng thư viện
 • Điều 43. Nghĩa vụ của người sử dụng thư viện
 • Điều 44. Quyền của người sử dụng thư viện đặc thù
 • Mục 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
 • Điều 45. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện
 • Điều 46. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý thư viện
 • Điều 47. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
 • Chương V TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯ VIỆN
 • Điều 48. Trách nhiệm quản lý nhà nước về thư viện của Chính phủ
 • Điều 49. Trách nhiệm quản lý nhà nước về thư viện của Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 50. Trách nhiệm quản lý nhà nước về thư viện của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 51. Hiệu lực thi hành
 • Điều 52. Điều khoản chuyển tiếp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Thư viện 2019 để xử lý: