Thông tư 21/2019/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 21/2019/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 21/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 11/04/2019 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU VÀ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN NHÀ NƯỚC THEO PHƯƠNG THỨC DỰNG SỔ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
 • Chương II BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU THEO PHƯƠNG THỨC DỰNG SỔ
 • Điều 4. Xây dựng phương án bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ
 • Điều 5. Triển khai phương án bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ
 • Điều 6. Tổ chức giới thiệu bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ cho các nhà đầu tư
 • Điều 7. Công bố thông tin về phương án bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ
 • Điều 8. Sổ lệnh
 • Điều 9. Thay đổi lệnh đặt mua
 • Điều 10. Xác định kết quả dựng sổ
 • Điều 11. Xử lý trường hợp không đủ điều kiện dựng sổ
 • Điều 12. Công bố thông tin về kết quả dựng sổ
 • Điều 13. Bảo lãnh phát hành
 • Chương III CHUYỂN NHƯỢNG VỐN NHÀ NƯỚC, VỐN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THEO ...
 • Điều 14. Xây dựng phương án chuyển nhượng vốn theo phương thức dựng sổ
 • Điều 15. Triển khai phương án chuyển nhượng vốn theo phương thức dựng sổ
 • Điều 16. Tổ chức giới thiệu việc chuyển nhượng vốn theo phương thức dựng sổ cho các nhà đầu tư
 • Điều 17. Công bố thông tin về phương án chuyển nhượng vốn theo phương thức dựng sổ
 • Điều 18. Sổ lệnh
 • Điều 19. Thay đổi lệnh đặt mua
 • Điều 20. Xác định kết quả dựng sổ
 • Điều 21. Xử lý trường hợp không đủ điều kiện dựng sổ
 • Điều 22. Công bố thông tin về kết quả dựng sổ
 • Điều 23. Bảo lãnh phát hành
 • Chương IV QUẢN LÝ TIỀN ĐẶT CỌC VÀ TIỀN THU TỪ BÁN CỔ PHẦN
 • Điều 24. Quản lý tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
 • Điều 25. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa
 • Điều 26. Chuyển tiền thu từ chuyển nhượng vốn
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 27. Trách nhiệm của Cơ quan đại diện chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch doanh nghiệp ...
 • Điều 28. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo cổ phần hóa
 • Điều 29. Trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần hóa
 • Điều 30. Trách nhiệm của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán
 • Điều 31. Trách nhiệm của Chủ sở hữu vốn đối với việc chuyển nhượng vốn
 • Điều 32. Trách nhiệm của Tổ chức bảo lãnh phát hành
 • Điều 33. Trách nhiệm của Tổ chức quản lý sổ lệnh
 • Điều 34. Trách nhiệm của Đại lý dựng sổ
 • Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 36. Trách nhiệm của nhà đầu tư
 • Điều 37. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 21/2019/TT-BTC để xử lý: