Quyết định 3800/QĐ-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3800/QĐ-BCT

Tiêu đề: Quyết định 3800/QĐ-BCT năm 2018 về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương Số hiệu: 3800/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 12/10/2018 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 3800/QĐ-BCT năm 2018 về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ THỐNG NHẤT CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Công ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường, các Cục ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ THỐNG NHẤT CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương
 • Điều 4. Nội dung quản lý các hoạt động đối ngoại
 • Điều 5. Thẩm quyền quản lý các hoạt động đối ngoại
 • Điều 6. Quy trình thực hiện và cơ chế phối hợp
 • Chương II XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI
 • Điều 7. Căn cứ xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của Bộ Công Thương
 • Điều 8. Trình tự xây dựng Kế hoạch hàng năm về hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương
 • Điều 9. Nội dung Kế hoạch hàng năm về hoạt động đối ngoại của Bộ
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện Kế hoạch hàng năm về hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương
 • Điều 11. Giải quyết các hoạt động đối ngoại phát sinh ngoài Kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt và điều ...
 • Chương III ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
 • Điều 12. Trình tự thực hiện đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ ...
 • Điều 13. Trình tự thực hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ ...
 • Điều 14. Tổ chức lễ ký kết các điều ước quốc tế
 • Điều 15. Triển khai thực hiện điều ước quốc tế đã được ký kết
 • Chương IV TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ
 • Điều 16. Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 17. Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng
 • Điều 18. Tổ chức tham quan, khảo sát trong nước cho khách nước ngoài của Bộ
 • Chương V TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO
 • Điều 19. Tổ chức và quản lý đoàn ra
 • Điều 20. Tổ chức và quản lý đoàn vào
 • Điều 21. Tổng hợp và theo dõi việc thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào
 • Chương VI ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI
 • Điều 22. Đón tiếp khách nước ngoài đến gặp và làm việc với Lãnh đạo Bộ
 • Điều 23. Đón tiếp khách nước ngoài đến gặp và làm việc với lãnh đạo đơn vị
 • Chương VII KHEN THƯỞNG, TRAO TẶNG CÁC DANH HIỆU CHO CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI HOẶC NHẬN DANH HIỆU ...
 • Điều 24. Tổ chức thực hiện khen thưởng, trao tặng các hình thức khen thưởng cho các cá nhân và tổ chức ...
 • Điều 25. Quy trình tổ chức thực hiện việc khen thưởng, trao tặng các hình thức khen thưởng cho cá nhân ...
 • Điều 26. Nhận các danh hiệu, giải thưởng và các hình thức khen thưởng khác của các cơ quan, tổ chức nước ...
 • Chương VIII TỔNG HỢP VIỆC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI KHÁC
 • Điều 27. Tổng hợp việc thực hiện các hoạt động đối ngoại
 • Điều 28. Quản lý các hoạt động đối ngoại khác
 • Chương IX TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 29. Tổ chức thực hiện
 • Mẫu 01 BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM .... VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM....
 • Mẫu 02 BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN RA - VÀO ĐÃ THỰC HIỆN NĂM ...
 • Mẫu 03 BẢNG TỔNG HỢP VIỆC ĐI NƯỚC NGOÀI NĂM .... CỦA CÁN BỘ THUỘC DIỆN BỘ CHÍNH TRỊ / BAN BÍ THƯ QUẢN ...
 • Mẫu 04 BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN RA NĂM ....
 • Mẫu 05 BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO NĂM ……
 • Mẫu 06: BÁO CÁO Kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3800/QĐ-BCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3800/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3800/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3800/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3800/QĐ-BCT

Đang cập nhật