Thông tư 88/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 88/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 88/2018/TT-BTC quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 88/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 28/09/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 88/2018/TT-BTC quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Cơ quan thanh toán phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP và mở tài khoản
 • Chương II QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP CỦA BỘ, NGÀNH, UBND CẤP TỈNH
 • Điều 4. Nguồn kinh phí và nội dung chi cho công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án của bộ, ngành ...
 • Điều 5. Lập, phê duyệt và chấp hành dự toán
 • Điều 6. Nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP
 • Điều 7. Quản lý chi phí lựa chọn nhà đầu tư
 • Chương III XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN CÔNG THAM GIA TRONG DỰ ÁN PPP
 • Điều 8. Giá trị phần vốn đầu tư công đã đầu tư của dự án đầu tư công chuyển sang dự án PPP
 • Điều 9. Xác định giá trị tài sản công tham gia trong dự án PPP
 • Chương IV PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN PPP
 • Điều 10. Nguyên tắc xây dựng phương án tài chính dự án PPP
 • Điều 11. Nội dung phương án tài chính
 • Điều 12. Nguồn vốn chủ sở hữu
 • Điều 13. Nguồn vốn huy động
 • Điều 14. Lãi vay huy động vốn đầu tư
 • Điều 15. Lợi nhuận của nhà đầu tư
 • Chương V THANH TOÁN PHẦN NHÀ NƯỚC THAM GIA TRONG DỰ ÁN PPP VÀ THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ CUNG CẤP DỊCH ...
 • Điều 16. Phần vốn góp của Nhà nước
 • Điều 17. Thanh toán phần vốn góp của Nhà nước trong dự án PPP theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 ...
 • Điều 18. Thanh toán cho Nhà đầu tư cung cấp dịch vụ theo hình thức hợp đồng BTL, hợp đồng BLT và các ...
 • Chương VI LẬP KẾ HOẠCH VỐN, THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG BTL, HỢP ĐỒNG BLT TỪ NGUỒN CHI ...
 • Điều 19. Lập kế hoạch vốn, dự toán, phân bổ và giao dự toán thanh toán cho nhà đầu tư từ nguồn chi thường ...
 • Điều 20. Lập kế hoạch vốn và dự toán thanh toán cho nhà đầu tư từ nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch ...
 • Điều 21. Thanh toán vốn chi thường xuyên và nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công cho nhà đầu ...
 • Chương VII KIỂM TRA, BÁO CÁO, QUYẾT TOÁN
 • Điều 22. Kiểm tra, báo cáo
 • Điều 23. Quyết toán niên độ ngân sách
 • Điều 24. Lập, trình, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Điều 26. Quy định chuyển tiếp
 • PHỤ LỤC 01 BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
 • PHỤ LỤC 02 GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN PHẦN NHÀ NƯỚC THAM GIA DỰ ÁN PPP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 88/2018/TT-BTC để xử lý: