Quyết định 39/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 39/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 39/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh Số hiệu: 39/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Đồng Văn Lâm Ngày ban hành: 10/10/2018 Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 39/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2018 và thay thế Quyết định số ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở ...
 • QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Vị trí và chức năng
 • Chương II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH
 • Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 4. Cơ cấu tổ chức
 • Điều 5. Biên chế công chức và số lượng người làm việc
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 39/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 39/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 39/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 39/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 39/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật