Quyết định 45/2018/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 45/2018/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 45/2018/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 09/11/2018 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỌP TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA CƠ QUAN THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc tổ chức cuộc họp
 • Điều 5. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong thực hiện các biện ...
 • Điều 6. Các trường hợp không tổ chức cuộc họp
 • Chương II QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC HỌP
 • Điều 7. Xác định hình thức tổ chức họp
 • Điều 8. Chuẩn bị nội dung cuộc họp
 • Điều 9. Giấy mời họp
 • Điều 10. Cách thức, thời hạn, phương thức gửi tài liệu họp
 • Điều 11. Thành phần và số lượng người tham dự cuộc họp
 • Điều 12. Thời gian tiến hành cuộc họp
 • Điều 13. Những yêu cầu về tiến hành cuộc họp
 • Điều 14. Trách nhiệm của người chủ trì cuộc họp
 • Điều 15. Trách nhiệm của người tham dự cuộc họp
 • Điều 16. Biên bản cuộc họp và thông báo kết quả cuộc họp
 • Điều 17. Trách nhiệm triển khai thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông ...
 • Chương III CUỘC HỌP CỦA BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ
 • Điều 18. Các cuộc họp của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
 • Điều 19. Việc tổ chức họp triển khai nhiệm vụ công tác của ngành; họp sơ kết, tổng kết toàn ngành của ...
 • Điều 20. Việc tổ chức họp chuyên đề
 • Điều 21. Các cuộc họp giải quyết công việc của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với địa phương
 • Điều 22. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ đối với cuộc họp của Bộ trưởng, Thủ trưởng ...
 • Chương IV CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP VÀ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN
 • Điều 23. Các cuộc họp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
 • Điều 24. Họp giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với Thủ trưởng các cơ quan chuyên ...
 • Điều 25. Việc tổ chức cuộc họp giải quyết công việc để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành ...
 • Điều 26. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân ...
 • Điều 27. Họp của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp ...
 • Điều 28. Họp sơ kết, tổng kết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
 • Điều 29. Họp tập huấn, triển khai của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
 • Điều 30. Các cuộc họp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Chương V TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
 • Điều 31. Văn phòng Chính phủ
 • Điều 32. Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Điều 33. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
 • Điều 34. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 35. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 45/2018/QĐ-TTg để xử lý: