Quyết định 20/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 20/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Số hiệu: 20/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Nguyễn Văn Tuấn Ngày ban hành: 28/09/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 10 năm 2018.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành ...
 • QUY CHẾ BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục đích bình chọn
 • Điều 4. Cấp bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
 • Điều 5. Sản phẩm tham gia bình chọn
 • Điều 6. Phân nhóm các sản phẩm tham gia bình chọn
 • Điều 7. Nguyên tắc tổ chức và tham gia bình chọn
 • Điều 8. Tiêu chí bình chọn
 • Chương II HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN, BAN GIÁM KHẢO VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN
 • Điều 9. Hội đồng bình chọn
 • Điều 10. Cơ cấu, thành phần của Hội đồng bình chọn
 • Điều 11. Nhiệm vụ của Hội đồng bình chọn
 • Điều 12. Ban Giám khảo
 • Điều 13. Hồ sơ đăng ký bình chọn
 • Điều 14. Lưu giữ hồ sơ bình chọn
 • Chương III TỔ CHỨC BÌNH CHỌN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
 • Điều 15. Thời gian tổ chức bình chọn sản phẩm
 • Điều 16. Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ và sản phẩm
 • Điều 17. Tổ chức bình chọn
 • Điều 18. Công nhận kết quả và cấp Giấy Chứng nhận
 • Điều 19. Tổ chức trao Giấy chứng nhận
 • Điều 20. Kinh phí tổ chức bình chọn
 • Điều 21. Xử lý khiếu nại, thu hồi giấy chứng nhận
 • Chương IV QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN CÓ SẢN PHẨM ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
 • Điều 22. Quyền lợi của cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp giấy chứng nhận
 • Điều 23. Trách nhiệm của cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp giấy chứng nhận
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 24. Trách nhiệm của Sở Công Thương
 • Điều 25. Trách nhiệm của Sở Tài chính
 • Điều 26. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 20/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 20/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 20/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 20/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 20/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật