Thông tư 01/2018/TT-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2018/TT-VPCP

Tiêu đề: Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 01/2018/TT-VPCP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng Ngày ban hành: 23/11/2018 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II TỔ CHỨC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Điều 3. Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa
 • Điều 4. Công bố, công khai nhóm thủ tục hành chính liên thông
 • Điều 5. Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp sử dụng bộ hồ sơ mẫu và qua video hướng ...
 • Điều 6. Tổ chức việc thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận ...
 • Điều 7. Phê duyệt nhân sự được cử làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp
 • Điều 8. Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Điều 9. Các biểu mẫu trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính
 • Điều 10. Nguyên tắc, cách thức ghi, sử dụng các loại biểu mẫu và lưu trữ các báo cáo, hồ sơ, sổ sách
 • Điều 11. Nội dung báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải ...
 • Chương III TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
 • Điều 12. Tổ chức thu thập ý kiến đánh giá
 • Điều 13. Các chỉ số đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính
 • Điều 14. Phương thức chấm điểm để đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính
 • Điều 15. Xử lý kết quả chấm điểm trong đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính
 • Chương IV CỔNG DỊCH VỤ CÔNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ CẤP BỘ, CẤP TỈNH
 • Điều 16. Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh
 • Điều 17. Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh
 • Điều 18. Nền tảng kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin
 • Điều 19. Mã số hồ sơ thủ tục hành chính
 • Điều 20. Mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính
 • Điều 21. Quy trình xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 22. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC CÁC BIỂU MẪU THEO DÕI GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Mẫu số 01 GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ
 • Mẫu số 02 PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ
 • Mẫu số 03 PHIẾU TỪ CHỐI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
 • Mẫu số 04 PHIẾU XIN LỖI VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KẾT QUẢ
 • Mẫu số 05 PHIẾU KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
 • Mẫu số 06 SỔ THEO DÕI HỒ SƠ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2018/TT-VPCP để xử lý: