Nghị định 22/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 22/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 22/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân Số hiệu: 22/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 25/02/2019 Lĩnh vực: Quốc phòng, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Nghị định 22/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁN BỘ, ...
 • Điều 4. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an trong việc thực ...
 • Điều 5. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ ...
 • Điều 6. Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo
 • Điều 7. Trách nhiệm giải quyết tố cáo và phối hợp trong việc giải quyết tố cáo
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết tố cáo
 • Chương III TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH ...
 • Điều 9. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự
 • Điều 10. Thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh ...
 • Điều 11. Trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết tố cáo
 • Điều 12. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ...
 • Chương IV CÔNG KHAI KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO, QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT BỊ TỐ CÁO; TRÁCH ...
 • Điều 13. Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo
 • Điều 14. Trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo
 • Điều 15. Trách nhiệm của người giải quyết tố cáo, Thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ Công an trong việc bảo ...
 • Chương V QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Điều 16. Quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
 • Điều 17. Báo cáo công tác giải quyết tố cáo
 • Điều 18. Trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ về công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 22/2019/NĐ-CP để xử lý: