Nghị định 38/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 38/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Số hiệu: 38/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 03/04/2020 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Khu vực và công việc người lao động không được đến làm việc ở nước ngoài
 • Chương II GIẤY PHÉP, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ...
 • Mục 1. GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
 • Điều 4. Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Điều 5. Lệ phí cấp Giấy phép
 • Mục 2. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
 • Điều 6. Điều kiện về loại hình doanh nghiệp và vốn pháp định
 • Điều 7. Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Điều 8. Bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ...
 • Điều 9. Nhân viên nghiệp vụ và người lãnh đạo điều hành hoạt động
 • Điều 10. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ
 • Mục 3. HỒ SƠ CẤP, ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
 • Điều 11. Hồ sơ cấp Giấy phép
 • Điều 12. Hồ sơ đổi Giấy phép
 • Điều 13. Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn
 • Điều 14. Hồ sơ chứng minh điều kiện về người lãnh đạo điều hành hoạt động và nhân viên nghiệp vụ
 • Chương III TIỀN KÝ QUỸ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP
 • Điều 15. Tiền ký quỹ thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập
 • Điều 16. Mức tiền ký quỹ thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập
 • Điều 17. Sử dụng, tất toán tài khoản tiền ký quỹ thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập
 • Chương IV ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI LÃNH THỔ ĐÀI LOAN
 • Điều 18. Điều kiện giới thiệu doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại lãnh thổ Đài Loan
 • Điều 19. Hồ sơ, thủ tục giới thiệu doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc tại lãnh thổ Đài Loan
 • Điều 20. Bồi dưỡng kiến thức cần thiết, đào tạo và quản lý người lao động trước khi đi làm việc tại lãnh ...
 • Chương V ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI THỰC TẬP KỸ NĂNG TẠI NHẬT BẢN
 • Điều 21. Điều kiện giới thiệu doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản
 • Điều 22. Hồ sơ, thủ tục giới thiệu doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật ...
 • Điều 23. Nguyên tắc hợp tác giữa doanh nghiệp dịch vụ của Việt Nam với tổ chức quản lý của Nhật Bản
 • Điều 24. Quản lý người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản
 • Chương VI ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH TẠI NƯỚC TIẾP NHẬN THUỘC KHU ...
 • Điều 25. Điều kiện đối với doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại nước ...
 • Điều 26. Hồ sơ, thủ tục đăng ký tham gia đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại nước tiếp nhận ...
 • Điều 27. Đào tạo và quản lý người lao động đi làm giúp việc gia đình tại nước tiếp nhận thuộc khu vực ...
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 29. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao
 • Điều 30. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Y tế
 • Điều 32. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 33. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức quy định tại
 • Điều 34. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 35. Hiệu lực thi hành
 • Điều 36. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC CÔNG VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
 • PHỤ LỤC II CÁC BIỂU MẪU VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
 • Mẫu số 01 GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
 • Mẫu số 02 ĐỀ ÁN HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
 • Mẫu số 03 V/v đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Mẫu số 04 V/v đề nghị đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Mẫu số 05 GIẤY XÁC NHẬN NỘP TIỀN KÝ QUỸ
 • Mẫu số 06 V/v đề nghị giới thiệu với cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan
 • Mẫu số 07 V/v đề nghị giới thiệu với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản
 • Mẫu số 08 ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 38/2020/NĐ-CP để xử lý: