Thông tư 99/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 99/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 99/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 01/11/2018 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỦA ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC LÀ ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CẤP TRÊN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Kỳ lập báo cáo
 • Điều 5. Trách nhiệm của các đơn vị
 • Điều 6. Thời hạn và nơi nhận báo cáo
 • Điều 7. Hình thức nộp báo cáo
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP, BÁO CÁO BỔ SUNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH
 • Mục 1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
 • Điều 8. Mục đích của việc lập báo cáo tài chính tổng hợp
 • Điều 9. Yêu cầu đối với việc lập báo cáo tài chính tổng hợp
 • Điều 10. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính tổng hợp
 • Điều 11. Các giao dịch nội bộ được loại trừ
 • Điều 12. Danh mục báo cáo tài chính tổng hợp
 • Điều 13. Quy định về phạm vi lập báo cáo tài chính tổng hợp
 • Điều 14. Tiếp nhận báo cáo, kiểm tra số liệu
 • Điều 15. Lập bảng tổng hợp số liệu và tính toán chỉ tiêu
 • Điều 16. Lập báo cáo tài chính tổng hợp
 • Điều 17. Quy định về điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính tổng hợp
 • Điều 18. Công khai báo cáo tài chính tổng hợp
 • Mục 2. BÁO CÁO BỔ SUNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH
 • Điều 19. Mục đích của Báo cáo bổ sung thông tin tài chính
 • Điều 20. Yêu cầu của Báo cáo bổ sung thông tin tài chính
 • Điều 21. Nguyên tắc và kỳ lập báo cáo bổ sung thông tin tài chính
 • Điều 22. Biểu mẫu báo cáo bổ sung thông tin tài chính
 • TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Tổ chức thực hiện
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 99/2018/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 99/2018/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 99/2018/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 99/2018/TT-BTC

Đang cập nhật