Quyết định 3649/QĐ-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3649/QĐ-BKHCN

Tiêu đề: Quyết định 3649/QĐ-BKHCN năm 2018 về Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Số hiệu: 3649/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Chu Ngọc Anh Ngày ban hành: 28/11/2018 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 3649/QĐ-BKHCN năm 2018 về Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ VÀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA BỘ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3525/QĐ ...
 • Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm ...
 • QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ VÀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc đánh giá, phân loại
 • Điều 3. Đăng ký kế hoạch công tác năm
 • Điều 4. Căn cứ đánh giá, phân loại
 • Điều 5. Quy định những trường hợp cụ thể
 • Điều 6. Quy định về thành tích khoa học và công nghệ
 • Chương ll ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 • Mục 1. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC
 • Điều 7. Phân loại công chức
 • Điều 8. Tiêu chí đánh giá, phân loại công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 • Điều 9. Tiêu chí đánh giá, phân loại công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ
 • Điều 10. Tiêu chí đánh giá, phân loại công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
 • Điều 11. Tiêu chí đánh giá, phân loại công chức không hoàn thành nhiệm vụ
 • Mục 2. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
 • Điều 12. Phân loại viên chức
 • Điều 13. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 • Điều 14. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ
 • Điều 15. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ
 • Điều 16. Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ
 • Mục 3. THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 • Điều 17. Thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá, phân loại công chức, viên chức
 • Điều 18. Trình tự, thủ tục đánh giá công chức, viên chức
 • Chương III ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ
 • Điều 19. Phân loại đơn vị
 • Điều 20. Tiêu chí đánh giá, phân loại đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 • Điều 21. Tiêu chí đánh giá, phân loại đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ
 • Điều 22. Tiêu chí đánh giá, phân loại đơn vị hoàn thành nhiệm vụ
 • Điều 23. Tiêu chí đánh giá, phân loại đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ
 • Điều 24. Thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá, phân loại đơn vị
 • Điều 25. Trình tự đánh giá đơn vị
 • Chương IV CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
 • Điều 26. Thông báo kết quả đánh giá, phân loại
 • Điều 27. Quản lý, lưu giữ hồ sơ đánh giá, phân loại
 • Điều 28. Sử dụng kết quả đánh giá, phân loại
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 29. Tổ chức thực hiện
 • Điều 30. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ
 • Điều 31. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ
 • Điều 32. Công tác kiểm tra, giám sát
 • PHỤ LỤC MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG TRONG HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ VÀ CÔNG CHỨC ...
 • Mẫu 01 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM ....
 • Mẫu 1a KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN QUẢN LÝ
 • Mẫu 1b DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 20..
 • Mẫu 02 ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM .... (dùng cho cá nhân công chức, viên chức)
 • Mẫu 03 PHIẾU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 • Mẫu 04 NHẬN XÉT CỦA…….. (cấp ủy đảng cùng cấp)
 • Mẫu 05 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 20...
 • Mẫu 06 PHIẾU THẨM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ THEO TỪNG LĨNH VỰC CÔNG TÁC NĂM 20...
 • Mẫu 07 TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 20...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3649/QĐ-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3649/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3649/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3649/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3649/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật