Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT

Tiêu đề: Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 05/2018/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng Ngày ban hành: 10/12/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU ĐƯỢC TỔ CHỨC LỰA CHỌN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Áp dụng Mẫu báo cáo đánh giá E-HSDT và các Phụ lục
 • Điều 4. Thời gian đánh giá E-HSDT
 • Điều 5. Cách thức đánh giá E-HSDT
 • Điều 6. Tổ chuyên gia
 • Điều 7. Báo cáo đánh giá E-HSDT
 • Chương II QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ E-HDST
 • Mục 1. PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ
 • Điều 8. Đánh giá E-HSDT theo quy trình 01
 • Điều 9. Đánh giá E-HSDT theo quy trình 02
 • Mục 2. PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ
 • Điều 10. Quy trình đánh giá E-HSDT đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
 • Điều 11. Quy trình đánh giá E-HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
 • Mục 3. LÀM RÕ E-HSDT, TRÌNH, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT
 • Điều 12. Làm rõ E-HSDT
 • Điều 13. Trình, thẩm định và phê duyệt
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • MẪU SỐ 01A MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT CHO GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP (theo ...
 • Mẫu số 1 (Webform trên Hệ thống) ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT
 • Mẫu số 2A (Webform trên Hệ thống) ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
 • Mẫu số 2B (Webform trên Hệ thống) ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT
 • Mẫu số 3A (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá) ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT (Sử dụng phương pháp chấm điểm)
 • Mẫu số 3B (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá) ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT (Sử dụng tiêu chí đánh giá “đạt”, “không ...
 • Mẫu số 4 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá) XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ
 • Mẫu số 5 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá) XÁC ĐỊNH DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI ...
 • Mẫu số 6 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá) XÁC ĐỊNH ∆ƯĐ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG ...
 • Mẫu số 7 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá) TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH
 • MẪU SỐ 01B MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT CHO GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP (theo ...
 • Mẫu số 1 (Webform trên Hệ thống) ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT
 • Mẫu số 2A (Webform trên Hệ thống) ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM (ngoài năng lực kỹ thuật)
 • Mẫu số 2B (Webform trên Hệ thống) ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT
 • Mẫu số 3A (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá) ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT (Sử dụng phương pháp chấm điểm)
 • Mẫu số 3B (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá) ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT (Sử dụng tiêu chí đánh giá “đạt”, “không ...
 • MẪU SỐ 02 MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT CHO GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP (phương thức một giai đoạn ...
 • Mẫu số 1 (Webform trên Hệ thống) ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT
 • Mẫu số 2A (Webform trên Hệ thống) ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM (ngoài năng lực kỹ thuật)
 • Mẫu số 2B (Webform trên Hệ thống) ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT
 • Mẫu số 3A (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá) ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT (Sử dụng phương pháp chấm điểm)
 • Mẫu số 3B (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá) ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT (Sử dụng tiêu chí đánh giá “đạt”, “không ...
 • Mẫu số 1 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá) XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ
 • Mẫu số 2 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá) XÁC ĐỊNH DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI ...
 • Mẫu số 3A (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá) XÁC ĐỊNH ∆ƯĐ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG ...
 • Mẫu số 3B (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá) XÁC ĐỊNH ĐIỂM ƯU ĐÃI (Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp ...
 • Mẫu số 4 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá) XÁC ĐỊNH ĐIỂM TỔNG HỢP (Đối với gói thầu áp dụng phương pháp ...
 • Mẫu số 5 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá) TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH
 • MẪU SỐ 03 MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT CHO GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN
 • Mẫu số 1 (Webform trên Hệ thống) ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT
 • Mẫu số 2 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá) ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT (Sử dụng phương pháp chấm điểm)
 • Mẫu số 1 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá) XÁC ĐỊNH ĐIỂM TỔNG HỢP (Đối với gói thầu áp dụng phương pháp ...
 • Mẫu số 2 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá) TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH
 • PHỤ LỤC
 • Phụ lục 1A TỜ TRÌNH V/v đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT gói thầu.... (đối với gói thầu theo ...
 • Phụ lục 1B QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu ...
 • Phụ lục 2A TỜ TRÌNH V/v đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu....
 • Phụ lục 2B TỜ TRÌNH V/v đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu.... (đối với gói thầu ...
 • Phụ lục 3A BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp)
 • Phụ lục 3B BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp)
 • Phụ lục 3C KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU TÀI LIỆU
 • Phụ lục 4 TỜ TRÌNH V/v đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu....
 • Phụ lục 5 BẢN CAM KẾT

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

Theo đó, thời gian đánh giá hồ sư dự thầu E-HSDT tối đa là 45 ngày, kể từ ngày mở thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết thì có thể kéo dài thời gian đánh giá E-HSDT nhưng không quá 20 ngày.

Đối với gói thầu quy mô nhỏ thì thời gian tối đa là 25 ngày, và có thể kéo dài tối đa không quá 20 ngày, phải đảm bảo tiến độ của dự án.

Các quy định về hướng dẫn quy trình đánh giá E-HSDT theo phương thức một giai đoạn một túi thầu hồ sơ; phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ của tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia xem tại Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT có hiệu lực từ 01/09/2019.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT để xử lý:
 • Đang cập nhật