Thông tư 19/2018/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 19/2018/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 19/2018/TT-BTNMT quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 19/2018/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Lê Công Thành Ngày ban hành: 05/11/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 19/2018/TT-BTNMT quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG VỀ LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG VỀ LẬP QUY TRÌNH
 • Điều 4. Tiêu chí đánh giá
 • Điều 5. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 1
 • Điều 6. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 2
 • Điều 7. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 3
 • Điều 8. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 4
 • Điều 9. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 5
 • Điều 10. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 6
 • Điều 11. Đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập quy trình
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Điều 13. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG VỀ LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 19/2018/TT-BTNMT để xử lý: