Thông tư 23/2018/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 23/2018/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 23/2018/TT-BTNMT quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 23/2018/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Quý Kiên Ngày ban hành: 15/11/2018 Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính

Mục lục Thông tư 23/2018/TT-BTNMT quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC XÁC ĐỊNH, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH CHI PHÍ ĐÁNH GIÁ TIỀM ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Trình tự xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn ...
 • Điều 4. Thẩm định kết quả xác định chi phí hoàn trả
 • Điều 5. Phê duyệt, thông báo kết quả xác định chi phí hoàn trả
 • Điều 6. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 PHIẾU ĐÁNH GIÁ Kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng ...
 • Mẫu số 02 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH Kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi ...
 • Mẫu số 03 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò ...
 • Mẫu số 04 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 23/2018/TT-BTNMT để xử lý: