Hướng dẫn 06-HD/UBKTTW

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 06-HD/UBKTTW

Tiêu đề: Hướng dẫn 06-HD/UBKTTW năm 2018 thực hiện một số Điều trong Quy định 07-QĐi/TW về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Số hiệu: 06-HD/UBKTTW Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Ủy ban kiểm tra trung ương Người ký: Trần Cẩm Tú Ngày ban hành: 18/12/2018 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Hướng dẫn 06-HD/UBKTTW năm 2018 thực hiện một số Điều trong Quy định 07-QĐi/TW về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành

 • HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY ĐỊNH SỐ 07-QĐI/TW, NGÀY 28/8/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XỬ LÝ ...
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc xử lý kỷ luật
 • Điều 5. Thời hiệu xử lý kỷ luật
 • Điều 8. Vi phạm về quan điểm chính trị, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng
 • Điều 9. Vi phạm trong việc ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính ...
 • Điều 10. Vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng
 • Điều 12. Vi phạm các quy định về bầu cử
 • Điều 13. Vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước
 • Điều 14. Vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân; ...
 • Điều 15. Vi phạm các quy định về thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán
 • Điều 16. Vi phạm các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Điều 17. Vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
 • Điều 18. Vi phạm các quy định về quốc phòng, an ninh, đối ngoại
 • Điều 19. Vi phạm các quy định về phòng, chống tội phạm
 • Điều 23. Vi phạm các quy định về lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội
 • Điều 24. Vi phạm các quy định về an sinh xã hội và chính sách đối với người có công
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 06-HD/UBKTTW để xử lý:

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 06-HD/UBKTTW

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 06-HD/UBKTTW

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 06-HD/UBKTTW

Đang cập nhật