Quyết định 162-QĐ/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 162-QĐ/TW

Tiêu đề: Quyết định 162-QĐ/TW năm 2018 về Quy chế làm việc mẫu của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Số hiệu: 162-QĐ/TW Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Trần Quốc Vượng Ngày ban hành: 05/12/2018 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 162-QĐ/TW năm 2018 về Quy chế làm việc mẫu của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC MẪU CỦA ĐẢNG ĐOÀN, BAN CÁN SỰ ĐẢNG TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc mẫu của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc ...
 • Điều 2. Quy chế làm việc mẫu nói tại Điều 1 áp dụng cho các đảng đoàn, ban cán sự đảng do Ban Bí thư ...
 • Điều 3. Văn phòng Trung ương Đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương, Ban Tổ chức ...
 • QUY CHẾ LÀM VIỆC MẪU CỦA ĐẢNG ĐOÀN/BAN CÁN SỰ ĐẢNG...
 • Chương I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐẢNG ĐOÀN/BAN CÁN SỰ ĐẢNG
 • Điều 1. Vị trí, chức năng
 • Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
 • Chương II TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN ĐẢNG ĐOÀN/BAN CÁN SỰ ĐẢNG
 • Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của thành viên
 • Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của bí thư
 • Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của phó bí thư (nếu có)
 • Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của ủy viên là trưởng ban (hoặc vụ trưởng) tổ chức cán bộ
 • Chương III NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
 • Điều 7. Nguyên tắc làm việc
 • Điều 8. Chế độ làm việc
 • Chương IV MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 9. Với Bộ Chính trị, Ban Bí thư
 • Điều 10. Với các ban đảng Trung ương
 • Điều 11. Với đảng ủy cơ quan
 • Điều 12. Với tập thể lãnh đạo và người đứng đầu... (tên cơ quan, tổ chức)
 • Điều 13. Với các đảng ủy khối ở Trung ương
 • Điều 14. Với các đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương ...
 • Điều 15. Với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương
 • Điều 16. Các mối quan hệ khác
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Các thành viên đảng đoàn/ban cán sự đảng, văn phòng đảng đoàn/ban cán sự đảng và các cơ quan ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 162-QĐ/TW để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 162-QĐ/TW

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 162-QĐ/TW

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 162-QĐ/TW

Đang cập nhật