Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT quy định về phân định ranh giới rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 31/2018/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn Ngày ban hành: 16/11/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT quy định về phân định ranh giới rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI RỪNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI RỪNG TRÊN BẢN ĐỒ
 • Điều 3. Căn cứ phân định ranh giới rừng
 • Điều 4. Nội dung phân định ranh giới rừng
 • Điều 5. Phân định ranh giới tiểu khu, khoảnh, lô và ranh giới chủ rừng trên bản đồ
 • Điều 6. Thiết kế vị trí các mốc, bảng phân định ranh giới của chủ rừng
 • Mục 2. PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI RỪNG TRÊN THỰC ĐỊA
 • Điều 7. Căn cứ phân định ranh giới rừng trên thực địa
 • Điều 8. Nội dung phân định ranh giới rừng trên thực địa
 • Điều 9. Mô tả đường phân định ranh giới rừng
 • Điều 10. Xác định vị trí mốc, bảng
 • Điều 11. Quy định về mốc, bảng
 • Điều 12. Cắm mốc, bảng trên thực địa
 • Điều 13. Quản lý, bảo vệ mốc, bảng
 • Mục 3. HỒ SƠ PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI RỪNG
 • Điều 14. Hồ sơ phân định ranh giới rừng
 • Điều 15. Quản lý hồ sơ phân định ranh giới rừng
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG KHU VỰC RANH GIỚI RỪNG CÓ TRANH CHẤP
 • Mẫu số 02 BẢN MÔ TẢ ĐƯỜNG PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI RỪNG
 • Mẫu số 03 BẢNG TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG TRÊN ĐƯỜNG PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI RỪNG
 • Mẫu số 04 BẢN TỌA ĐỘ VỊ TRÍ MỐC, BẢNG
 • Mẫu số 05 BẢNG TỔNG HỢP TỌA ĐỘ VỊ TRÍ MỐC, BẢNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật