Thông tư 39/2018/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 39/2018/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 39/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số hiệu: 39/2018/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Nguyễn Kim Anh Ngày ban hành: 26/12/2018 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư 39/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ
 • Điều 3. Thành lập Hội đồng quản lý
 • Điều 4. Quy chế hoạt động
 • Điều 5. Cơ chế hoạt động
 • Chương III CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ
 • Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý
 • Điều 7. Cơ cấu tổ chức
 • Điều 8. Quan hệ công tác của Hội đồng quản lý
 • Chương IV TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ; BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ...
 • Điều 9. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản lý
 • Điều 10. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý
 • Điều 11. Bổ nhiệm lại thành viên Hội đồng quản lý
 • Điều 12. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản lý
 • Điều 13. Thay thế, bổ sung thành viên
 • Điều 14. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý
 • Điều 15. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản lý
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • Điều 17. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 39/2018/TT-NHNN để xử lý: