Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT quy định về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 43/2018/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Thanh Nam Ngày ban hành: 28/12/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT quy định về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG, GIỐNG VẬT NUÔI, NGUỒN GEN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Quy định về hồ sơ, thời hạn, cơ quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng nông ...
 • Điều 4. Quy định về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp
 • Điều 5. Quy định về hồ sơ, thời hạn, cơ quan cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen
 • Điều 6. Quy định về xuất khẩu, nhập khẩu nguồn gen cây trồng phục vụ nghiên cứu, trao đổi khoa học kỹ ...
 • Điều 7. Quy định về hồ sơ, thời hạn, cơ quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống vật nuôi; nhập ...
 • Điều 8. Quy định về hồ sơ, thời hạn, cơ quan cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật
 • Điều 9. Quy định về hồ sơ, thời hạn, cơ quan cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể ...
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT
 • Mẫu số 01/TT VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XUẤT KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG
 • Mẫu số 02/TT TỜ KHAI KỸ THUẬT
 • Mẫu số 03/TT VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG
 • Mẫu số 04/TT TỜ KHAI KỸ THUẬT
 • Mẫu số 05/TT GIẤY PHÉP XUẤT/NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG
 • Mẫu số 06/TT VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN
 • Mẫu số 07/TT TỜ KHAI KỸ THUẬT
 • Mẫu số 08/TT GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN
 • PHỤ LỤC II LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
 • Mẫu số 01/LN VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP
 • Mẫu số 02/LN LÝ LỊCH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU
 • Mẫu số 03/LN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP
 • PHỤ LỤC III LĨNH VỰC CHĂN NUÔI
 • Mẫu số 01/CN VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XUẤT KHẨU GIỐNG VẬT NUÔI
 • Mẫu số 02/CN ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU GIỐNG VẬT NUÔI
 • Mẫu số 03/CN ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU TINH, PHÔI.... GIỐNG VẬT NUÔI
 • Mẫu số 04/CN GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU GIỐNG VẬT NUÔI/TINH, PHÔI GIỐNG VẬT NUÔI
 • PHỤ LỤC IV LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
 • Mẫu số 01/BVTV ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
 • Mẫu số 02/BVTV BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU/SỬ DỤNG/MUA BÁN METHYL BROMIDE
 • Mẫu số 03/BVTV GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
 • Mẫu số 04/BVTV ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU
 • Mẫu số 05/BVTV GIẤY PHÉP KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT để xử lý:
 • Đang cập nhật