Nghị định 01/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 01/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Số hiệu: 01/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/01/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị định 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ KIỂM LÂM VÀ LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI KIỂM LÂM
 • Mục 1: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KIỂM LÂM
 • Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm trung ương
 • Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm cấp tỉnh
 • Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm cấp huyện
 • Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ
 • Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức Kiểm lâm
 • Mục 2: TỔ CHỨC KIỂM LÂM
 • Điều 8. Tổ chức Kiểm lâm trung ương
 • Điều 9. Tổ chức Kiểm lâm cấp tỉnh
 • Điều 10. Tổ chức Kiểm lâm cấp huyện
 • Điều 11. Tổ chức Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ
 • Mục 3: TRANG BỊ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI KIỂM LÂM
 • Điều 12. Trang bị bảo đảm hoạt động của Kiểm lâm
 • Điều 13. Chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm
 • Chương III NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG CỦA CHỦ RỪNG
 • Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
 • Điều 15. Tổ chức Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
 • Điều 16. Bảo đảm hoạt động của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
 • Điều 17. Trách nhiệm của chủ rừng đối với Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Trách nhiệm của các cơ quan
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 21. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I ĐỒNG PHỤC, KIỂM LÂM HIỆU, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, CỜ HIỆU, CỜ TRUYỀN THỐNG, GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ...
 • PHỤ LỤC II ĐỒNG PHỤC VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO ĐỒNG PHỤC CỦA LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 01/2019/NĐ-CP để xử lý: