Quyết định 38/2018/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 38/2018/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu Số hiệu: 38/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải Ngày ban hành: 05/12/2018 Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2018 và thay thế Quyết định số ...
  • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ...
  • QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Tổ chức và biên chế
  • Điều 4. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quy định này và xây dựng ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 38/2018/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 38/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 38/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 38/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 38/2018/QĐ-UBND

Đang cập nhật