Thông tư 03/2019/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2019/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 03/2019/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Lê Vĩnh Tân Ngày ban hành: 14/05/2019 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH NGẠCH CÔNG CHỨC ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ ...
 • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ ...
 • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ ...
 • Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 15/2001/TT- BTCCBCP ngày 11 tháng 4 năm 2001 ...
 • Điều 5. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Điều 6. Điều khoản thi hành
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG THI
 • Mục 1. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ ...
 • Điều 1. Hội đồng thi
 • Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên tham gia Hội đồng thi
 • Mục 2. CÁC BAN GIÚP VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THI
 • Điều 3. Ban đề th
 • Điều 4. Ban coi thi
 • Điều 5. Ban phách
 • Điều 6. Ban chấm th
 • Điều 7. Ban kiểm tra sát hạch trong trường hợp tổ chức phỏng vấn tại vòng 2 khi tuyển dụng công chức ...
 • Chương II TỔ CHỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH ...
 • Mục 1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC THI
 • Điều 8. Công tác chuẩn bị th
 • Điều 9. Khai mạc
 • Điều 10. Tổ chức các cuộc họp Ban coi th
 • Điều 11. Cách bố trí, sắp xếp trong phòng thi
 • Điều 12. Cách thức tổ chức thi trắc nghiệm tại vòng 1
 • Mục 2. TỔ CHỨC THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY VI TÍNH
 • Điều 13. Giải thích từ ngữ
 • Điều 14. Trách nhiệm trong việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và đáp án
 • Điều 15. Xây dựng ngân hàng câu hỏi
 • Điều 16. Trách nhiệm của giám thị phòng thi, giám thị kiêm kỹ thuật viên máy tính, giám thị hành lang
 • Điều 17. Trách nhiệm của người dự thi
 • Điều 18. Quyền của người dự thi
 • Điều 19. Giải quyết các kiến nghị về bài thi
 • Mục 3. TỔ CHỨC THI TRẮC NGHIỆM TRÊN GIẤY, THI VIẾT, THI PHỎNG VẤN
 • Điều 20. Công tác chuẩn bị đề thi
 • Điều 21. Giấy làm bài thi, giấy nháp
 • Điều 22. Xác nhận tình trạng đề thi và mở đề th
 • Điều 23. Cách tính thời gian làm bài thi
 • Điều 24. Coi thi và thu bài th
 • Điều 25. Chấm thi viết, thi trắc nghiệm trên giấy
 • Điều 26. Chấm phúc khảo thi viết, thi trắc nghiệm trên giấy
 • Điều 27. Chấm phỏng vấn
 • Điều 28. Ghép phách và tổng hợp kết quả thi
 • Chương CÁC CÔNG TÁC KHÁC CỦA KỲ THI
 • Điều 29. Giám sát kỳ thi
 • Điều 30. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Điều 31. Lưu trữ tài liệu
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC
 • Chương I XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 • Điều 1. Hội đồng xét tuyển công chức, viên chức
 • Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng xét tuyển
 • Điều 3. Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển
 • Điều 4. Ban kiểm tra sát hạch
 • Điều 5. Tổ chức xét tuyển công chức, viên chức
 • Điều 6. Giám sát kỳ xét tuyển
 • Điều 7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Điều 8. Lưu trữ tài liệu
 • Chương II XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC
 • Điều 9. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
 • Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng xét thăng hạng
 • Điều 11. Ban Thẩm định hồ sơ
 • Điều 12. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 • Điều 13. Phúc khảo kết quả xét thăng hạng
 • Điều 14. Giám sát kỳ xét thăng hạng
 • Điều 15. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Điều 16. Lưu trữ tài liệu
 • NỘI QUY KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ...
 • Điều 1. Quy định đối với thí sinh
 • Điều 2. Xử lý vi phạm đối với thí sinh
 • Điều 3. Quy định đối với giám thị phòng thi, giám thị hành lang
 • Điều 4. Xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức tham gia tổ chức thi và cá nhân liên quan ...
 • Mẫu số 1 MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
 • Mẫu số 2 MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN (DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG DƯỚI 18 TUỔI)
 • Mẫu số 3 MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2019/TT-BNV để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 03/2019/TT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 03/2019/TT-BNV

Án lệ về Thông tư 03/2019/TT-BNV

Đang cập nhật