Thông tư 23/2018/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 23/2018/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 23/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 23/2018/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 28/12/2018 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 23/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2016-2020
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc đầu tư của Chương trình
 • Điều 3. Thực hiện các mục tiêu, nội dung đầu tư về ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình
 • Điều 4. Thực hiện các mục tiêu, nội dung ưu tiên đầu tư về an toàn thông tin thuộc Chương trình
 • Điều 5. Thực hiện các mục tiêu, nội dung ưu tiên đầu tư về công nghiệp công nghệ thông tin
 • Điều 6. Thực hiện Chương trình từ nguồn kinh phí sự nghiệp
 • Điều 7. Kế hoạch thực hiện Chương trình
 • Điều 8. Báo cáo, giám sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung đầu tư thuộc Chương trình
 • Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý, thực hiện Chương trình
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 01 CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA LGSP
 • PHỤ LỤC 02 MẪU ĐỀ CƯƠNG
 • PHỤ LỤC 03 HƯỚNG DẪN LIÊN THÔNG, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC BẰNG NGÔN NGỮ XML GIỮA CÁC HỆ THỐNG THÔNG ...
 • PHỤ LỤC 03.1 HƯỚNG DẪN VỀ MỤC ĐÍCH, PHẠM VI SỬ DỤNG MỘT SỐ TIÊU CHUẨN CƠ BẢN PHỤC VỤ TRAO ĐỔI DỮ LIỆU ...
 • PHỤ LỤC 03.2 KHUNG LƯỢC ĐỒ XSD VÀ THÔNG ĐIỆP ĐÓNG GÓI DỮ LIỆU XML
 • PHỤ LỤC 04 BIỂU MẪU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2019-2020
 • Biểu 01A/BCKH-Phụ lục 04 ĐỀ CƯƠNG THUYẾT MINH KẾ HOẠCH THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Biểu 01B/BCKH-Phụ lục 04 ĐỀ CƯƠNG THUYẾT MINH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI, CHUẨN HÓA, TẠO LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU
 • Biểu 01C/BCKH-Phụ lục 04 ĐỀ CƯƠNG THUYẾT MINH KẾ HOẠCH CHUẨN HÓA QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CỔNG TRỰC ...
 • Biểu 02A/BCKH-Phụ lục 04 BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ...
 • Biểu 02/BCKH-Phụ lục 04 BIỂU SỐ LIỆU KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM………
 • PHỤ LỤC 05 ĐỀ CƯƠNG, BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ...
 • Biểu 01/BCTH-Phụ lục 05 SỐ LIỆU BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN ...
 • Biểu 02/BCTH-Phụ lục 05 BIỂU MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THEO HỆ THỐNG CHỈ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 23/2018/TT-BTTTT để xử lý: