Thông tư 28/2018/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 28/2018/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 28/2018/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 28/2018/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Quý Kiên Ngày ban hành: 26/12/2018 Lĩnh vực: Tài nguyên, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 28/2018/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CÔNG TÁC BAY ĐO TỪ VÀ TRỌNG LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Mạng lưới tuyến bay đo, độ cao và tốc độ bay
 • Điều 5. Chuẩn bị thực hiện bay đo từ và bay đo trọng lực
 • Điều 6. Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố trong quá trình bay đo
 • Điều 7. Các dạng công tác bay đo từ và trọng lực
 • Điều 8. Công tác lắp đặt, tháo dỡ máy, thiết bị
 • Điều 9. Giám sát công tác bay đo từ và trọng lực; kiểm tra, nghiệm thu, thẩm định kết quả bay đo từ và ...
 • Điều 10. Lưu giữ, khai thác, sử dụng, công bố thông tin
 • Chương II CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA ĐỊNH VỊ DẪN TUYẾN BAY ĐO TỪ VÀ BAY ĐO TRỌNG LỰC
 • Điều 11. Yêu cầu kỹ thuật công tác trắc địa định vị dẫn tuyến bay đo từ và trọng lực
 • Điều 12. Công tác trắc địa trên mặt đất
 • Điều 13. Công tác trắc địa cho một chuyến bay đo
 • Điều 14. Văn phòng thực địa công tác trắc địa
 • Chương III CÔNG TÁC BAY ĐO TỪ
 • Điều 15. Yêu cầu chung về máy và thiết bị đo từ trên máy bay
 • Điều 16. Yêu cầu về lắp đặt máy, thiết bị đo từ tại máy bay
 • Điều 17. Bay khảo sát tổng quan toàn vùng bay
 • Điều 18. Bay bù từ trường và bay xác định ảnh hưởng của trường từ theo hướng bay
 • Điều 19. Bay xác định độ trễ của thiết bị đo ghi
 • Điều 20. Lựa chọn xác định tuyến bay đo kiểm tra
 • Điều 21. Đo biến thiên từ
 • Điều 22. Yêu cầu kỹ thuật bay đo từ
 • Điều 23. Công tác văn phòng thực địa
 • Điều 24. Công tác văn phòng hàng năm
 • Điều 25. Công tác thành lập bản đồ trường từ
 • Điều 26. Sản phẩm của công tác bay đo từ
 • Điều 27. Nội dung sơ đồ thực tế tuyến bay đo
 • Điều 28. Nội dung bản đồ trường từ toàn phần T
 • Điều 29. Nội dung bản đồ trường dị thường từ ∆Ta
 • Điều 30. Nội dung bản đồ đồ thị dị thường trường từ ∆Ta
 • Điều 31. Nội dung bản đồ cấu trúc địa chất theo tài liệu bay đo từ
 • Điều 32. Nội dung sơ đồ dự báo triển vọng khoáng sản theo tài liệu bay đo từ
 • Điều 33. Báo cáo tổng kết công tác bay đo từ
 • Chương IV CÔNG TÁC BAY ĐO TRỌNG LỰC
 • Điều 34. Yêu cầu về máy và thiết bị đo trọng lực
 • Điều 35. Lắp đặt máy, thiết bị đo trọng lực tại máy bay; lựa chọn vị trí dừng đỗ máy bay
 • Điều 36. Xác định tọa độ và đo nối trọng lực từ điểm chuẩn trọng lực quốc gia tới vị trí dừng đỗ của ...
 • Điều 37. Bay khảo sát tổng quan toàn vùng bay
 • Điều 38. Bay kiểm tra máy đo trọng lực
 • Điều 39. Công tác chuẩn bị trước mỗi chuyến bay đo trọng lực
 • Điều 40. Lựa chọn xác định tuyến bay đo kiểm tra
 • Điều 41. Yêu cầu kỹ thuật bay đo trọng lực
 • Điều 42. Công tác văn phòng thực địa
 • Điều 43. Công tác văn phòng hàng năm
 • Điều 44. Công tác văn phòng hàng năm
 • Điều 45. Sản phẩm của công tác bay đo trọng lực
 • Điều 46. Nội dung sơ đồ thực tế tuyến bay đo
 • Điều 47. Nội dung bản đồ cấu trúc địa chất theo tài liệu bay đo trọng lực
 • Điều 48. Nội dung sơ đồ dự báo triển vọng khoáng sản theo tài liệu bay đo trọng lực
 • Điều 49. Nội dung sơ đồ cấu trúc sâu vỏ Trái Đất
 • Điều 50. Báo cáo tổng kết công tác bay đo trọng lực
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 51. Hiệu lực thi hành
 • Điều 52. Tổ chức thực hiện
 • MẪU SỐ 1 NHẬT KÝ BAY ĐO TỪ, TRỌNG LỰC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 28/2018/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 28/2018/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 28/2018/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 28/2018/TT-BTNMT

Đang cập nhật