Thông tư 02/2019/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2019/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 02/2019/TT-BCT quy định về thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện gió do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 02/2019/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 15/01/2019 Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 02/2019/TT-BCT quy định về thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện gió do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ
 • Điều 3. Quy hoạch và danh mục phát triển các dự án điện gió
 • Điều 4. Bổ sung dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực
 • Điều 5. Yêu cầu về đo gió
 • Điều 6. Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án điện gió
 • Điều 7. Điều kiện khởi công và thi công xây dựng công trình dự án điện gió
 • Điều 8. Nghiệm thu hoàn thành công trình điện gió
 • Điều 9. Chế độ báo cáo và quản lý vận hành
 • Điều 10. Trang thiết bị của dự án điện gió
 • Điều 11. An toàn công trình
 • Điều 12. Diện tích sử dụng đất
 • Điều 13. Quản lý sử dụng đất trong khu vực công trình điện gió
 • Chương III HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ NỐI LƯỚI
 • Điều 14. Áp dụng giá điện gió đối với dự án điện gió
 • Điều 15. Áp dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió
 • Điều 16. Trình tự, thủ tục ký kết Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Tổ chức thực hiện
 • Điều 18. Quy định về chuyển tiếp
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 1 MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐIỆN ...
 • PHỤ LỤC 2 HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2019/TT-BCT để xử lý: