Thông tư 03/2019/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2019/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 03/2019/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 22/01/2019 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Quy định về chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam
 • Chương II QUY TẮC CHUNG VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA
 • Điều 5. Hàng hóa có xuất xứ
 • Điều 6. Hàng hóa có xuất xứ thuần túy
 • Điều 7. Quy định về nguyên liệu tái sử dụng trong quá trình sản xuất hàng tân trang, tái chế tạo
 • Điều 8. Hàm lượng giá trị khu vực
 • Điều 9. Nguyên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất
 • Điều 10. Trị giá nguyên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất
 • Điều 11. Điều chỉnh thêm trị giá nguyên liệu
 • Điều 12. Chi phí tịnh
 • Điều 13. Cộng gộp
 • Điều 14. De Minimis
 • Điều 15. Hàng hóa hoặc nguyên liệu giống nhau và có thể thay thế lẫn nhau
 • Điều 16. Phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ, tài liệu về sản phẩm hoặc hướng dẫn sử dụng
 • Điều 17. Vật liệu đóng gói và bao bì đóng gói để bán lẻ
 • Điều 18. Vật liệu đóng gói và bao bì đóng gói để vận chuyển
 • Điều 19. Nguyên liệu gián tiếp
 • Điều 20. Bộ hàng hóa
 • Điều 21. Quá cảnh và chuyển tải
 • Chương III QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM TRA XUẤT XỨ HÀNG HÓA
 • Điều 22. Cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Điều 23. Các khác biệt trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Điều 24. Miễn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Điều 25. Nghĩa vụ liên quan đến xuất khẩu
 • Điều 26. Lưu trữ hồ sơ
 • Điều 27. Kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa
 • Điều 28. Bảo mật
 • Chương IV QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY
 • Điều 29. De Minimis hàng dệt may
 • Điều 30. Bộ hàng hóa
 • Điều 31. Danh mục nguồn cung thiếu hụt
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 32. Cấp C/O đối với hàng hóa xuất khẩu trước ngày Thông tư có hiệu lực
 • Điều 33. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG
 • PHỤ LỤC II ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN ĐẾN QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG CHO XE VÀ CÁC BỘ PHẬN, PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG
 • PHỤ LỤC III TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ ÁP DỤNG DE MINIMIS
 • PHỤ LỤC IV MẪU C/O CPTPP CỦA VIỆT NAM
 • PHỤ LỤC V MẪU TỜ KHAI BỔ SUNG C/O MẪU CPTPP CỦA VIỆT NAM
 • PHỤ LỤC VI HƯỚNG DẪN KÊ KHAI C/O MẪU CPTPP VÀ TỜ KHAI BỔ SUNG
 • PHỤ LỤC VII QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY
 • PHỤ LỤC VIII DANH MỤC NGUỒN CUNG THIẾU HỤT
 • PHỤ LỤC IX DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP C/O MẪU CPTPP CỦA VIỆT NAM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2019/TT-BCT để xử lý: