Thông tư 08/2019/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/2019/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 08/2019/TT-BQP quy định về đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong Bộ Quốc phòng Số hiệu: 08/2019/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Bế Xuân Trường Ngày ban hành: 18/01/2019 Lĩnh vực: Quốc phòng, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 08/2019/TT-BQP quy định về đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong Bộ Quốc phòng

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÒNG THÍ NGHIỆM TRONG BỘ QUỐC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc đánh giá, nghiệm thu
 • Điều 4. Phương thức đánh giá, nghiệm thu
 • Điều 5. Nội dung, mức đánh giá, nghiệm thu và yêu cầu đối với sản phẩm nghiệm thu của dự án đầu tư phòng ...
 • Chương II ĐÁNH GIÁ CẤP CƠ SỞ
 • Điều 6. Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở
 • Điều 7. Tổ Chuyên gia giúp việc cho Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở
 • Điều 8. Hồ sơ họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở đánh giá kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng ...
 • Điều 9. Phiên họp của Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở
 • Điều 10. Hồ sơ đánh giá cấp Cơ sở kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm
 • Điều 11. Xử lý kết quả đánh giá của Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở
 • Chương III ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP BỘ QUỐC PHÒNG
 • Điều 12. Điều kiện tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng
 • Điều 13. Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Quốc phòng
 • Điều 14. Tổ Chuyên gia giúp việc cho Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Quốc phòng
 • Điều 15. Hồ sơ họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Quốc phòng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực ...
 • Điều 16. Phiên họp của Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Quốc phòng
 • Điều 17. Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu của Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Quốc phòng
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN TRONG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ...
 • Điều 18. Trách nhiệm của Cục Khoa học quân sự/Bộ Quốc phòng
 • Điều 19. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan
 • Điều 20. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng được đầu tư dự án phòng thí nghiệm
 • Điều 21. Trách nhiệm của Chủ đầu tư
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 22. Hiệu lực thi hành
 • Điều 23. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU BIỂU DÙNG CHO HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ CẤP CƠ SỞ
 • Mẫu số 01.PL2 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Quốc phòng đánh giá ...
 • Mẫu số 02.PL2 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ Chuyên gia giúp việc cho Hội đồng Khoa học và Công nghệ ...
 • Mẫu số 02.PL2 Phụ lục DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA
 • Mẫu số 03.PL2 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ỦY VIÊN PHẢN BIỆN Kết quả thực hiện dự án
 • Mẫu số 04.PL2 BÁO CÁO Kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung kỹ thuật và công nghệ của dự án ...DA3...
 • Mẫu số 05.PL2 BÁO CÁO Kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung Pháp lý - Tài chính của dự án ...DA3...
 • Mẫu số 06.PL2 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
 • Mẫu số 07-PL2 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
 • Mẫu số 08.PL2 BIÊN BẢN Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Quốc phòng đánh giá, nghiệm thu kết ...
 • PHỤ LỤC II MẪU BIỂU DÙNG CHO HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP BỘ QUỐC PHÒNG
 • Mẫu số 01.PL1 BÁO CÁO Về việc Kết quả thực hiện dự án đầu tư ..DA3...
 • Mẫu số 02.PL1 TỜ TRÌNH Về việc đánh giá cấp Cơ sở kết quả thực hiện dự án ...DA3 ..
 • Mẫu số 03.PL1 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở đánh giá kết quả ...
 • Mẫu số 04.PL1 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ Chuyên gia giúp việc cho Hội đồng Khoa học và Công nghệ ...
 • Mẫu số 05.PL1 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ Kết quả thực hiện dự án …DA3...
 • Mẫu số 06.PL1 BÁO CÁO Kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung thực hiện dự án “...DA3...”
 • Mẫu số 07.PL1 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
 • Mẫu số 08.PL1 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
 • Mẫu số 09.PL1 BIÊN BẢN Họp đánh giá kết quả thực hiện dự án
 • Mẫu số 10.PL1 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng kết quả thực hiện dự án ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/2019/TT-BQP để xử lý: