Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT

Tiêu đề: Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 04/2019/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng Ngày ban hành: 25/01/2019 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Các loại hình đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
 • Điều 4. Lưu trữ hồ sơ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng ...
 • Điều 5. Chi phí dự thi sát hạch, cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
 • Chương II ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN
 • Điều 6. Nội dung chương trình và thời lượng đào tạo
 • Điều 7. Tổ chức đào tạo
 • Điều 8. Đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản
 • Điều 9. Đăng tải danh sách học viên được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản
 • Điều 10. Cấp lại chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản
 • Chương III THI SÁT HẠCH VÀ CẤP CHỨNG CHỈ
 • Điều 11. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
 • Điều 12. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
 • Điều 13. Đăng ký thi sát hạch
 • Điều 14. Tổ chức thi sát hạch
 • Điều 15. Hình thức, nội dung thi sát hạch
 • Điều 16. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
 • Điều 17. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU
 • Điều 18. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo đấu thầu
 • Điều 19. Trách nhiệm của giảng viên đấu thầu
 • Điều 20. Trách nhiệm của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
 • Điều 21. Trách nhiệm của cá nhân được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 22. Hướng dẫn thi hành
 • Điều 23. Tổ chức thực hiện
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Ngày 25/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

 

Theo Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT, việc kiểm tra cuối khóa đào tạo được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm gồm 60 câu hỏi trong vòng 60 phút.

Bài kiểm tra cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản được xếp loại như sau:

 • Bài kiểm tra đạt từ 95% tổng số điểm trở lên: Xuất sắc;
 • Bài kiểm tra đạt từ 85% đến dưới 95% tổng số điểm: Giỏi;
 • Bài kiểm tra đạt từ 70% đến dưới 85% tổng số điểm: Khá;
 • Bài kiểm tra đạt từ 50% đến dưới 70% tổng số điểm: Trung bình;
 • Bài kiểm tra đạt dưới 50% tổng số điểm: Không đạt.

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, cơ sở đào tạo có trách nhiệm cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản cho các học viên đáp ứng yêu cầu.

Chi tiết xem tại Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 30/01/2019.