Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 42/2018/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Tấn Dũng Ngày ban hành: 28/12/2018 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Thông tư này định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2019.
 • Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc ...
 • PHỤ LỤC I ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI QUẢN LÝ PHỤ TRÁCH ...
 • PHỤ LỤC 2 ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC ...
 • PHỤ LỤC 3 ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LÀM CÔNG VIỆC ...
 • PHỤ LỤC 4 ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y ...
 • PHỤ LỤC 5 ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO AN TOÀN, VỆ SINH VIÊN ...

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được ban hành ngày 28/12/2018.

 

Cụ thể, định mức lao động về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động gồm có định mức lao động trực tiếp và lao động gián tiếp. Trong đó, định mức lao động trực tiếp được quy định như sau:

 • Định mức giờ dạy lý thuyết: 16 giờ đối với nhóm 1 và nhóm 5; 42 giờ đối với nhóm 2; 22 giờ đối với nhóm 3 và 4 giờ đối với nhóm 6;

 • Định mức giờ dạy thực hành: 0 giờ đối với nhóm 1, nhóm 5 và nhóm 6; 6 giờ đối với nhóm 2; 2 giờ đối với nhóm 3.

Đối với định mức lao động gián tiếp: 27,5 giờ đối với nhóm 1, nhóm 5 và nhóm 6; 38,5 giờ đối với nhóm 2 và nhóm 3.

Xem nội dung chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2019.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH để xử lý:
 • Đang cập nhật