Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Phước Số hiệu: 03/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm Ngày ban hành: 18/01/2019 Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Phước

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019 và thay thế Quyết định số ...
 • Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá ...
 • QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC
 • Chương I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
 • Điều 1. Vị trí
 • Điều 2. Chức năng
 • Chương II NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Chương III TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
 • Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Sở
 • Điều 5. Biên chế, số lượng người làm việc
 • Điều 6. Chế độ làm việc
 • Chương IV MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 7. Mối quan hệ công tác
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 03/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật