Thông tư 26/2018/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 26/2018/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 26/2018/TT-BTNMT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường Số hiệu: 26/2018/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân Ngày ban hành: 14/12/2018 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 26/2018/TT-BTNMT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 5. Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 6. Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 7. Điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 8. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan đề xuất đặt hàng
 • Điều 9. Trách nhiệm chuyên gia tư vấn độc lập
 • Điều 10. Trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức chủ trì
 • Điều 11. Trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ
 • Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận kết quả nhiệm vụ
 • Chương II NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
 • Mục 1. TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG, XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
 • Điều 13. Căn cứ để xây dựng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ
 • Điều 14. Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 15. Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 16. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 17. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất
 • Mục 2. TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
 • Điều 18. Thông báo và hồ sơ tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 19. Trình tự xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ thực hiện theo hình thức tuyển chọn và giao trực tiếp
 • Điều 20. Trình tự thẩm định nội dung và kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 21. Phê duyệt thuyết minh và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Mục 3. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 22. Kiểm tra, đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 23. Điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 24. Chấm dứt Hợp đồng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 25. Tự đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 26. Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ
 • Điều 27. Nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ
 • Điều 28. Đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ
 • Điều 29. Xử lý kết quả nghiệm thu cấp bộ
 • Điều 30. Đăng ký, lưu giữ, công bố, chuyển giao sản phẩm và ứng dụng kết quả nghiên cứu
 • Điều 31. Công nhận kết quả, thanh lý hợp đồng và xử lý tài sản
 • Chương III NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ
 • Điều 32. Cơ sở đề xuất
 • Điều 33. Trình tự đề xuất
 • Điều 34. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 35. Trình tự tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ
 • Điều 36. Thẩm định, phê duyệt thuyết minh và ký hợp đồng
 • Điều 37. Kiểm tra, giám sát thực hiện và điều chỉnh thuyết minh, hợp đồng
 • Điều 38. Đánh giá, nghiệm thu, đăng ký, lưu giữ, công bố, chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu
 • Điều 39. Công nhận kết quả, thanh lý hợp đồng và xử lý tài sản
 • Chương IV NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG
 • Điều 40. Cơ sở đề xuất
 • Điều 41. Trình tự đề xuất
 • Điều 42. Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
 • Điều 43. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
 • Điều 44. Thẩm định, phê duyệt thuyết minh và ký hợp đồng
 • Điều 45. Kiểm tra, giám sát và điều chỉnh trong quá trình thực hiện
 • Điều 46. Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
 • Điều 47. Đăng ký, lưu giữ, công bố, chuyển giao kết quả nghiên cứu và ứng dụng
 • Điều 48. Thanh lý hợp đồng
 • Chương V HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 49. Hiệu lực thi hành
 • Điều 50. Tổ chức thực hiện
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 26/2018/TT-BTNMT để xử lý: