Quyết định 149/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 149/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 149/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 149/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/02/2019 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 149/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỄN THÁM QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2040
 • Điều 1. Phê duyệt “Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” (sau ...
 • I. QUAN ĐIỂM
 • II. MỤC TIÊU
 • III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 • IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
 • V. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
 • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỄN THÁM QUỐC ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 149/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 149/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 149/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 149/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 149/QĐ-TTg

Đang cập nhật