Công văn 5942/BGDĐT-QLCL

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 5942/BGDĐT-QLCL

Tiêu đề: Công văn 5942/BGDĐT-QLCL năm 2018 hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 5942/BGDĐT-QLCL Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Mai Văn Trinh Ngày ban hành: 28/12/2018 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Công văn 5942/BGDĐT-QLCL năm 2018 hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • Số: 5942/BGDĐT-QLCL V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non
 • Phần I TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON
 • I. QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ
 • 1. Thành lập hội đồng tự đánh giá
 • 2. Lập kế hoạch tự đánh giá
 • 3. Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng
 • 4. Đánh giá các mức đạt được theo từng tiêu chí
 • 5. Viết báo cáo tự đánh giá
 • 6. Công bố báo cáo tự đánh giá
 • 7. Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá
 • II. HỒ SƠ LƯU TRỮ
 • 1. Hồ sơ lưu trữ gồm
 • 2. Thời hạn bảo quản, lưu trữ và sử dụng hồ sơ
 • Phần II ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG MẦM NON
 • I. KHÁI QUÁT ĐÁNH GIÁ NGOÀI
 • II. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI
 • 1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá
 • 2. Khảo sát sơ bộ tại trường mầm non
 • 3. Khảo sát chính thức tại trường mầm non
 • 4. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài
 • 5. Lấy ý kiến phản hồi của trường mầm non về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài
 • 6. Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài
 • III. HỒ SƠ LƯU TRỮ
 • 1. Hồ sơ lưu trữ bao gồm
 • 2. Thời hạn bảo quản, lưu trữ và sử dụng hồ sơ
 • PHỤ LỤC 1 KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
 • PHỤ LỤC 2 PHIẾU XÁC ĐỊNH NỘI HÀM, PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ TÌM MINH CHỨNG TIÊU CHÍ THUỘC MỨC 1, 2 VÀ 3
 • PHỤ LỤC 3 PHIẾU XÁC ĐỊNH NỘI HÀM, PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ TÌM MINH CHỨNG TIÊU CHÍ THUỘC MỨC 4
 • I. Mục đích tự đánh giá
 • II. Phạm vi tự đánh giá
 • PHỤ LỤC 4 BẢNG DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG
 • PHỤ LỤC 5A PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
 • III. Công cụ tự đánh giá
 • IV. Hội đồng tự đánh giá
 • PHỤ LỤC 5B PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 4
 • PHỤ LỤC 6 BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
 • V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá
 • VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính,...) và thời điểm cần huy động/cung cấp
 • PHỤ LỤC 7 KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
 • PHỤ LỤC 8 BÁO CÁO SƠ BỘ
 • VII. Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp Hội đồng triển khai TĐG
 • VIII. Lập Bảng danh mục mã minh chứng
 • PHỤ LỤC 9A PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
 • PHỤ LỤC 9B PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 4
 • IX. Thời gian và nội dung hoạt động
 • PHỤ LỤC 10 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ
 • PHỤ LỤC 11 BIÊN BẢN KHẢO SÁT SƠ BỘ
 • PHỤ LỤC 12 BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHÍNH THỨC
 • PHỤ LỤC 13 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI
 • PHỤ LỤC 14 CÁCH TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 5942/BGDĐT-QLCL để xử lý:

Phân tích chính sách về Công văn 5942/BGDĐT-QLCL

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 5942/BGDĐT-QLCL

Đang cập nhật