Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số hiệu: 03/VBHN-NHNN Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Đoàn Thái Sơn Ngày ban hành: 07/01/2019 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH, TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KHOẢN DỰ PHÒNG RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc trích lập, hạch toán và sử dụng khoản dự phòng rủi ro
 • Điều 4. Thời điểm xác định, trích lập và hạch toán dự phòng rủi ro
 • Điều 5. Thẩm quyền xử lý tổn thất bằng khoản dự phòng rủi ro
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. PHÂN LOẠI TÀI SẢN CÓ RỦI RO, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ TỶ LỆ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO
 • Điều 6. Phân loại tài sản có rủi ro
 • Điều 7. Phương pháp xác định số dự phòng rủi ro cần phải trích lập
 • Điều 8. Trình tự xác định, trích lập và hạch toán số dự phòng rủi ro được trích lập trong năm tài chính
 • Mục 2. SỬ DỤNG KHOẢN DỰ PHÒNG RỦI RO ĐỂ XỬ LÝ TỔN THẤT
 • Điều 9. Các khoản tổn thất được sử dụng khoản dự phòng rủi ro để xử lý
 • Điều 10. Hồ sơ pháp lý làm căn cứ xử lý các khoản tổn thất
 • Điều 11. Trình tự xử lý tổn thất
 • Điều 12. Thành phần Hội đồng xử lý tổn thất
 • Điều 13. Nhiệm vụ của Hội đồng xử lý tổn thất
 • Điều 14. Quản lý các khoản tổn thất sau khi đã được xử lý
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Trách nhiệm của đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Tổ chức thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN

Đang cập nhật