Quyết định 04/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 04/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam Số hiệu: 04/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu Ngày ban hành: 31/01/2019 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2019 và thay thế Quyết định số 30/2015 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân ...
 • QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NAM
 • Chương I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 • Điều 1. Vị trí và chức năng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Chương II CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ
 • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
 • Điều 4. Biên chế, số lượng người làm việc
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 5. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 04/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 04/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 04/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 04/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 04/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật