Quyết định 908/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 908/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 908/QĐ-UBND năm 2018 quy định về đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Số hiệu: 908/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng Ngày ban hành: 29/10/2018 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 908/QĐ-UBND năm 2018 quy định về đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC TRONG GIẢI QUYẾT THỦ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; ...
 • QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CƠ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng và đối tượng lấy ý kiến
 • Điều 2. Nguyên tắc đo lường mức độ hài lòng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG
 • Điều 3. Tiêu chí đo lường mức độ hài lòng
 • Điều 4. Phương thức điều tra xã hội học đo lường mức độ hài lòng
 • Điều 5. Chọn mẫu điều tra xã hội học đo lường mức độ hài lòng
 • Điều 6. Thực hiện điều tra xã hội học đo lường mức độ hài lòng
 • Điều 7. Tổng hợp, phân tích dữ liệu điều tra xã hội học và xác định mức độ hài lòng
 • Điều 8. Báo cáo kết quả điều tra xã hội học
 • Điều 9. Kinh phí thực hiện
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, địa phương có liên quan
 • Điều 11. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, thủ trưởng các cơ quan, địa phương ...
 • PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 908/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 908/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 908/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 908/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 908/QĐ-UBND

Đang cập nhật