Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Khí tượng thủy văn do Văn phòng Quôc hội ban hành Số hiệu: 26/VBHN-VPQH Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Văn phòng quốc hội Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc Ngày ban hành: 10/12/2018 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Khí tượng thủy văn do Văn phòng Quôc hội ban hành

 • LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc hoạt động khí tượng thủy văn
 • Điều 5. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động khí tượng thủy văn
 • Điều 6. Phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hoạt động khí tượng thủy văn
 • Điều 7. Truyền thông về hoạt động khí tượng thủy văn
 • Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II QUẢN LÝ, KHAI THÁC MẠNG LƯỚI TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
 • Điều 9. Nội dung quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
 • Điều 10. Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
 • Điều 11. Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
 • Điều 12. Kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng của bộ, ngành, địa phương
 • Điều 13. Quan trắc khí tượng thủy văn
 • Điều 14. Thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn
 • Điều 15. Hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn
 • Điều 16. Bảo vệ công trình khí tượng thủy văn
 • Điều 17. Điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn
 • Điều 18. Quản lý chất lượng phương tiện đo khí tượng thủy văn
 • Điều 19. Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn
 • Chương III DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
 • Điều 20. Nội dung hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
 • Điều 21. Yêu cầu đối với dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
 • Điều 22. Loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
 • Điều 23. Nội dung bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
 • Điều 24. Hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia
 • Điều 25. Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo ...
 • Điều 26. Truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn
 • Điều 27. Sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
 • Điều 28. Quản lý hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
 • Chương IV THÔNG TIN, DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
 • Điều 29. Nội dung thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
 • Điều 30. Lưu trữ thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
 • Điều 31. Cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia
 • Điều 32. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
 • Chương V GIÁM SÁT BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
 • Điều 33. Nội dung giám sát biến đổi khí hậu
 • Điều 34. Cơ sở dữ liệu về giám sát biến đổi khí hậu
 • Điều 35. Đánh giá khí hậu quốc gia
 • Điều 36. Kịch bản biến đổi khí hậu
 • Điều 37. Lồng ghép kết quả giám sát biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
 • Chương VI HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ, DỊCH VỤ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
 • Điều 38. Nội dung hoạt động phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn
 • Điều 39. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn
 • Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sự nghiệp công lập về khí tượng thủy văn, tổ chức, cá nhân khác ...
 • Chương VII TÁC ĐỘNG VÀO THỜI TIẾT
 • Điều 41. Nguyên tắc tác động vào thời tiết
 • Điều 42. Các trường hợp được tác động vào thời tiết
 • Điều 43. Cơ quan, tổ chức thực hiện tác động vào thời tiết
 • Điều 44. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết và giám sát thực hiện
 • Chương VIII HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
 • Điều 45. Nguyên tắc hợp tác quốc tế về hoạt động khí tượng thủy văn
 • Điều 46. Nội dung hợp tác quốc tế về hoạt động khí tượng thủy văn
 • Điều 47. Cơ quan đầu mối hợp tác quốc tế về hoạt động khí tượng thủy văn
 • Điều 48. Trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức ...
 • Chương IX QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
 • Điều 49. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn
 • Điều 50. Trách nhiệm của Chính phủ
 • Điều 51. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 52. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
 • Điều 53. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Chương X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 54. Bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư
 • Điều 55. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 56. Hiệu lực thi hành
 • Điều 57. Quy định chi tiết
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH

Đang cập nhật