Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đo lường do Văn phòng Quốc hội ban hành Số hiệu: 37/VBHN-VPQH Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Văn phòng quốc hội Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc Ngày ban hành: 10/12/2018 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đo lường do Văn phòng Quốc hội ban hành

 • LUẬT ĐO LƯỜNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc hoạt động đo lường
 • Điều 5. Chính sách của Nhà nước về đo lường
 • Điều 6. Hợp tác quốc tế về đo lường
 • Điều 7. Những hành vi bị cấm
 • Chương II ĐƠN VỊ ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG
 • Mục 1. ĐƠN VỊ ĐO
 • Điều 8. Phân loại đơn vị đo
 • Điều 9. Sử dụng đơn vị đo
 • Mục 2. CHUẨN ĐO LƯỜNG
 • Điều 10. Hệ thống chuẩn đo lường của từng lĩnh vực đo
 • Điều 11. Yêu cầu cơ bản đối với chuẩn đo lường
 • Điều 12. Yêu cầu đối với chuẩn quốc gia
 • Điều 13. Điều kiện hoạt động của tổ chức được chỉ định giữ chuẩn quốc gia
 • Điều 14. Yêu cầu đối với chuẩn chính, chuẩn công tác
 • Điều 15. Yêu cầu đối với chất chuẩn
 • Chương III PHƯƠNG TIỆN ĐO
 • Điều 16. Các loại phương tiện đo
 • Điều 17. Yêu cầu cơ bản đối với phương tiện đo
 • Điều 18. Yêu cầu đối với phương tiện đo nhóm 1
 • Điều 19. Yêu cầu đối với phương tiện đo nhóm 2
 • Chương IV PHÊ DUYỆT MẪU, KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG
 • Điều 20. Phê duyệt mẫu phương tiện đo
 • Điều 21. Kiểm định phương tiện đo
 • Điều 22. Hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường
 • Điều 23. Thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
 • Điều 24. Nguyên tắc hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm
 • Điều 25. Điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm
 • Điều 26. Chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm
 • Chương V PHÉP ĐO, LƯỢNG CỦA HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN
 • Mục 1. PHÉP ĐO
 • Điều 27. Các loại phép đo
 • Điều 28. Yêu cầu cơ bản đối với phép đo
 • Điều 29. Yêu cầu về đo lường đối với phép đo nhóm 1
 • Điều 30. Yêu cầu về đo lường đối với phép đo nhóm 2
 • Mục 2. LƯỢNG CỦA HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN
 • Điều 31. Phân loại hàng đóng gói sẵn
 • Điều 32. Yêu cầu cơ bản đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
 • Điều 33. Yêu cầu về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 1
 • Điều 34. Yêu cầu về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 2
 • Chương VI QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG
 • Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phương tiện đo, chuẩn đo lường
 • Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
 • Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường ...
 • Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường
 • Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn
 • Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng liên quan đến hoạt động đo lường
 • Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về đo lường
 • Chương VII KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG
 • Mục 1. KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG
 • Điều 42. Đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường
 • Điều 43. Nội dung kiểm tra nhà nước về đo lường
 • Điều 44. Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về đo lường
 • Điều 45. Hình thức kiểm tra nhà nước về đo lường
 • Điều 46. Cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường
 • Điều 47. Quyền hạn, nhiệm vụ của cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường
 • Điều 48. Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra nhà nước về đo lường
 • Điều 49. Kinh phí lấy mẫu kiểm tra nhà nước về đo lường
 • Mục 2. THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG
 • Điều 50. Thanh tra về đo lường
 • Điều 51. Đối tượng và nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đo lường
 • Điều 52. Xử lý vi phạm pháp luật về đo lường
 • Chương VIII TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG
 • Điều 53. Trách nhiệm của Chính phủ
 • Điều 54. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Điều 55. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ
 • Điều 56. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Chương IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 57. Hiệu lực thi hành
 • Điều 58. Quy định chi tiết
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH

Đang cập nhật