Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre Số hiệu: 08/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng Ngày ban hành: 23/01/2019 Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp

Mục lục Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG TỈNH BẾN TRE
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre ...
 • Điều 2. Điều khoản thi hành
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG TỈNH BẾN TRE
 • Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nội dung chi hoạt động khuyến công
 • Điều 3. Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động khuyến công
 • Điều 4. Ngành nghề được xem xét hỗ trợ kinh phí khuyến công
 • Điều 5. Điều kiện để được xem xét hỗ trợ từ kinh phí khuyến công
 • Điều 6. Tiêu chí chọn lựa những đề án để hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công
 • Chương II: QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
 • Điều 7. Mức chi chung hỗ trợ từ kinh phí khuyến công
 • Điều 8. Mức chi cụ thể hoạt động khuyến công
 • Điều 9. Trình tự thủ tục để được xem xét, hỗ trợ kinh phí khuyến công triển khai thực hiện các đề án
 • Điều 10. Phương thức thực hiện các đề án, nhiệm vụ khuyến công tỉnh
 • Điều 11. Cấp phát kinh phí
 • Điều 12. Thanh, quyết toán kinh phí
 • Điều 13. Điều chỉnh, bổ sung và ngừng triển khai thực hiện đề án
 • Chương III: THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC HỖ ...
 • Điều 14. Thẩm quyền phê duyệt
 • Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị được hỗ trợ thực hiện dự án khuyến công
 • Chương IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC SỐ 1 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG NĂM……
 • PHỤ LỤC SỐ 2 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM CỦA MỘT SỐ DẠNG ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG
 • PHỤ LỤC 3 QUY ĐỊNH CHỨNG TỪ, HỒ SƠ QUYẾT TOÁN CỦA MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG TỈNH BẾN TRE
 • PHỤ LỤC SỐ 4 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ
 • PHỤ LỤC SỐ 5 BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP HOẶC HỆ THỐNG XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI ...
 • PHỤ LỤC SỐ 6 BIÊN BẢN NGHIỆM THU CƠ SỞ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 08/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật