Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 05/VBHN-BTC Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 14/01/2019 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính ban hành

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ, TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Đơn vị có lợi ích công chúng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Điều kiện đối với tổ chức kiểm toán được chấp thuận
 • Điều 6. Tiêu chuẩn đối với kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận
 • Điều 7. Các trường hợp tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề không được xem xét, chấp thuận
 • Điều 8. Xử lý đối với các hợp đồng kiểm toán đã ký trong trường hợp không được chấp thuận
 • Điều 9. Hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
 • Điều 10. Xem xét, chấp thuận và công khai danh sách tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC

Đang cập nhật