Quyết định 533/QĐ-BNN-QLCL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 533/QĐ-BNN-QLCL

Tiêu đề: Quyết định 533/QĐ-BNN-QLCL về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 533/QĐ-BNN-QLCL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phùng Đức Tiến Ngày ban hành: 14/02/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược

Mục lục Quyết định 533/QĐ-BNN-QLCL về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2019
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông ...
 • KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2019
 • I. MỤC TIÊU
 • II. KẾT QUẢ VÀ CHỈ SỐ CẦN ĐẠT
 • III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM
 • IV. NGUỒN KINH PHÍ
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • PHỤ LỤC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 533/QĐ-BNN-QLCL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 533/QĐ-BNN-QLCL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 533/QĐ-BNN-QLCL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 533/QĐ-BNN-QLCL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 533/QĐ-BNN-QLCL

Đang cập nhật