Quyết định 13/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 13/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 13/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1438/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Số hiệu: 13/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Vương Phương Nam Ngày ban hành: 16/01/2019 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Quyết định 13/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1438/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1438/QĐ-TTG NGÀY 29/10/2018 CỦA ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày ...
  • Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có ...
  • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc các sở, ban ...
  • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1438/QĐ-TTG NGÀY 29/10/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ...
  • I. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH:
  • II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
  • III. KINH PHÍ:
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 13/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 13/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 13/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 13/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 13/QĐ-UBND

Đang cập nhật