Quyết định 221/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 221/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu Số hiệu: 221/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Dương Thành Trung Ngày ban hành: 23/10/2018 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẠC LIÊU
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẠC LIÊU
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc làm việc
 • Điều 4. Chế độ làm việc
 • Điều 5. Thời gian làm việc
 • Chương II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
 • Điều 6. Nhiệm vụ của Trung tâm
 • Điều 7. Quyền hạn của Trung tâm
 • Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc, Phó Giám đốc và người làm việc tại Trung tâm
 • Chương III TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ HÀNH CHÍNH
 • Điều 9. Thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm
 • Điều 10. Tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm
 • Điều 11. Trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị có liên quan
 • Điều 12. Chế độ họp, báo cáo của Trung tâm
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Trách nhiệm của Trung tâm và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền
 • Điều 14. Khen thưởng, kỷ luật
 • Điều 15. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 221/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 221/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 221/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 221/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 221/QĐ-UBND

Đang cập nhật