Quyết định 575/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 575/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 575/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới của ngành Tư pháp năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 575/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đặng Hoàng Oanh Ngày ban hành: 11/03/2019 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Quyết định 575/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới của ngành Tư pháp năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI CỦA NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2019
  • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới năm 2019 của ngành Tư pháp.
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ...
  • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2019 CỦA NGÀNH TƯ PHÁP
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • PHỤ LỤC BẢN PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI CỦA NGÀNH TƯ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 575/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 575/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 575/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 575/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 575/QĐ-BTP

Đang cập nhật